4,9/5 sterren van 150+ reviews op Google

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Salariszaken B.V.
versie 16 juni 2023

Belangrijke gegevens van Salariszaken B.V.
Salariszaken B.V.
Zuiderplein 43
8911 AP Leeuwarden
E-mail: info@salariszaken.nl
Website: www.salariszaken.nl
Kamer van Koophandelnummer: 70745234

Salariszaken B.V. is NIRPA (Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting) gecertificeerd. De Gedragscode van NIRPA kun je hier lezen. Salariszaken B.V. geven we in deze voorwaarden ook aan met ‘Salariszaken’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’.

Artikel 1   Wanneer deze voorwaarden gelden
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod, elke offerte en iedere overeenkomst waarbij Salariszaken partij is.
1.2 Het maakt hierbij niet uit of we de aanbieding, offerte of overeenkomst mondeling, schriftelijk of online (via de website) hebben gedaan of zijn aangegaan.
1.3 Als je andere afspraken met ons wil maken, die afwijken van deze algemene voorwaarden, kan dit alleen als we het daar allebei over eens zijn. Om misverstanden te voorkomen, leggen we de afwijkende afspraken schriftelijk vast. Schriftelijk kan ook per e-mail zijn.
1.4 We mogen op ieder moment deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige overeenkomsten. De gewijzigde voorwaarden gelden dan vanaf de datum die bovenaan de voorwaarden vermeld staat. Dit betekent dat op eerdere aanbiedingen, offertes en overeenkomsten nog niet de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn, maar een eerdere versie.
1.5 Alleen als je hiermee uitdrukkelijk instemt, gelden de nieuwe algemene voorwaarden ook op tussen ons al bestaande overeenkomsten.
1.6 Als een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of als je een bepaling of meerdere bepalingen vernietigt, dan blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden wel gelden.
1.7 Als bepalingen in de hieronder genoemde documenten strijdig zijn met elkaar, dan geldt deze volgorde:
1. onze overeenkomst
2. aanvullende afspraken op onze overeenkomst
3. bijlagen bij onze overeenkomst
4. de verwerkersovereenkomst
5. deze algemene voorwaarden
6. eventuele aanvullende voorwaarden
Voor het overige gelden de verschillende documenten aanvullend op elkaar.

Artikel 2   De offerte
2.1 Je kunt telefonisch, door ons een e-mail te sturen en via een aanvraag-/contactformulier op onze website informatie over of een offerte voor onze diensten aanvragen.
2.2 Voordat we een overeenkomst aangaan, sturen we je doorgaans eerst een offerte met een prijsopgave per e-mail. Voor sommige diensten sturen we je niet vooraf een offerte, maar bevestigen we onze diensten aan jou schriftelijk. Schriftelijk kan ook per e-mail zijn.
2.3 Je staat ervoor in dat je ons alle juiste gegevens voor een offerte of opdracht geeft.
2.4 Onze offertes zijn steeds geldig tot het einde van het betreffende kalenderjaar. We kunnen schriftelijk een andere termijn afspreken.
2.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
2.6 Je kunt ons niet aan een offerte houden waarvan je had kunnen begrijpen dat we een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout hebben gemaakt.
2.7 Bij de offerte of de opdrachtbevestiging sturen we een pdf van deze algemene voorwaarden mee of, als dat praktisch niet mogelijk is, geven we je de link door waar je deze voorwaarden op onze website kunt vinden en als pdf kunt downloaden.

Artikel 3   De overeenkomst

3.1 Tussen ons ontstaat een overeenkomst zodra je onze offerte accepteert, of zodra je je voor een of meer van onze diensten via onze website aanmeldt, of zodra we je een opdrachtbevestiging sturen.
3.2 Soms komt een overeenkomst tot stand op basis van een opdracht die je ons mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) of schriftelijk (per gewone brief of per e-mail) geeft. We sturen je in dat geval altijd een bevestigingsbrief (per e-mail). De overeenkomst tussen ons komt dan tot stand op de datum waarop wij je de bevestigingsbrief sturen.
3.3 Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.
3.4 De rechten en verplichtingen uit een overeenkomst (en deze algemene voorwaarden) mag je niet (gedeeltelijk) aan een ander overdragen, tenzij we je hiervoor schriftelijk toestemming geven.

Artikel 4   Annuleren van de overeenkomst
4.1 Zolang we nog niet met het uitvoeren van de overeenkomst zijn begonnen, kun je onze overeenkomst annuleren.
4.2 Als we op het moment dat je de overeenkomst annuleert al kosten voor jou hebben gemaakt, dan kunnen we je die in rekening brengen. Denk hierbij aan kosten voor het aanmaken van een account om gebruik te kunnen maken van de software.

Artikel 5   Prijzen/tarieven
5.1 Al onze prijzen/tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen, die aan ons door de overheid zijn of worden opgelegd, tenzij we hierover schriftelijk een andere afspraak hebben gemaakt.
5.2 Onze prijzen zijn inclusief de kosten voor licenties voor het gebruik van onze software en/of applicatie(s).
5.3 Eventuele andere kosten, zoals de kosten van door ons ingeschakelde derden, staan apart op onze factuur vermeld en vallen dus niet onder onze standaard prijzen/tarieven.
5.4 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

Artikel 6   Prijs-/tariefswijzigingen
6.1 Doorgaans verhogen we onze prijzen/tarieven eens per kalenderjaar. Meestal is dat op 1 januari. Ook kunnen we onze prijzen/tarieven tussentijds wijzigen doordat wetgeving dit voorschrijft. Denk hierbij aan veranderingen in de hoogte van de btw.
6.2 We mogen ook tussentijds onze prijzen/tarieven wijzigen als de kosten van de softwarepakketten en applicaties, die wij van derden afnemen, wijzigen.
6.3 We stellen je tijdig, maar tenminste één maand van tevoren, schriftelijk van de voorgenomen prijs-/tariefswijziging op de hoogte. Schriftelijk kan ook per e-mail zijn.

Artikel 7   Aanloopkosten
Het kan voorkomen dat we bij de start van de uitvoering van de overeenkomst extra werkzaamheden moeten uitvoeren om bijvoorbeeld gegevens voor jouw (loon)administratie in te voeren. Hiervoor kunnen we zogenoemde aanloopkosten bij je in rekening brengen. We melden dit uiteraard eerst aan jou. Op de eerste factuur specificeren we deze aanloopkosten.

Artikel 8   Meerwerk
8.1 Als je aanvullende werkzaamheden uitgevoerd wil hebben, dan kunnen we die werkzaamheden als meerwerk aanmerken. We laten dit dan aan je weten.
8.2 Wil je heel andere werkzaamheden uitgevoerd hebben, dan is geen sprake van meerwerk, maar van een nieuwe of gewijzigde opdracht. In dat geval ontvang je van ons een nieuwe offerte of opdrachtbevestiging. Het kan zijn dat hierdoor een al tussen ons bestaande overeenkomst eindigt (zie verder bij Artikel 12 – Duur en einde van de overeenkomst).

Artikel 9   Betalingsvoorwaarden
9.1 De momenten waarop we factureren kan verschillen en hangt af van het type dienst dat je van ons afneemt.
9.2 Voor sommige van onze diensten rekenen we op basis van nacalculatie met je af. We geven aan voor welke diensten dit geldt.
9.3 De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen, tenzij we een andere termijn afspreken. De betalingstermijn begint te lopen vanaf de datum van de factuur.
9.4 We kunnen aan je vragen om aan ons voor periodieke betalingen een machtiging tot automatische incasso af te geven.
9.5 Als je bezwaar hebt/maakt tegen de manier waarop we de overeenkomst uitvoeren, dan schort dat je betalingsverplichting niet op.
9.6 We brengen jouw betalingen altijd in mindering op de langst openstaande factuur.
9.7 Bij een mislukte automatische incasso, overschrijd je meteen de betalingstermijn. We kunnen dan besluiten om je account (tijdelijk) te blokkeren.
9.8 Betaal je niet binnen de betalingstermijn, dan sturen we je een betalingsherinnering. In deze betalingsherinnering geven we je nog een extra betalingstermijn van 14 dagen. Die extra termijn begint te lopen vanaf de datum van de betalingsherinnering.
9.9 Betaal je het openstaande bedrag ook niet binnen de extra termijn die we je in onze betalingsherinnering hebben gegeven, dan sturen we je een aanmaning (ingebrekestelling). In de aanmaning vermelden we een nieuwe betalingstermijn waarbinnen je het openstaande bedrag betaald moet hebben. Standaard is dat 14 dagen. Ook vermelden we dat je, als je niet binnen de nieuwe betalingstermijn betaalt, je de wettelijke handelsrente en alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten over het openstaande factuurbedrag aan ons verschuldigd bent. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten hanteren we de tarieven uit het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, die hoort bij de Wet Normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK).
9.10 Betaal je ook niet binnen de nieuwe betalingstermijn in de aanmaning, dan ben je in verzuim.
9.11 Zodra je in verzuim bent, mogen we vanaf dat moment naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke handelsrente, ook alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, aan jou in rekening brengen.
9.12 Zodra je in verzuim bent, blokkeren we je account voor onbepaalde tijd.
9.13 Al onze vorderingen op jou zijn direct opeisbaar (= je bent dan direct in verzuim zonder dat we je hiervoor een aanmaning hoeven te sturen) als zich bij jou een of meer van de volgende situaties voordoen:
– toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling;
– (voorlopige) surseance van betaling;
– faillissement;
– faillissementsaanvraag;
– onderhands akkoord met schuldeisers;
– beslaglegging;
– stillegging van de bedrijfsactiviteiten;
– liquidatie of staking van de onderneming;
– ondanks ingebrekestelling lukt het je niet om de tekortkoming te herstellen;
– wijziging van eigenaar(s);
– samenvoeging van ondernemingen.

Artikel 10   Jouw verplichtingen
10.1 Je geeft ons op tijd alle relevante informatie die we nodig hebben om de diensten voor je uit te kunnen voeren. Wij bepalen wat we verstaan onder tijdig en we bepalen ook in welke vorm en op welke manier we de gegevens willen ontvangen.
10.2 Zijn er feiten en omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor onze dienstverlening aan jou, dan informeer je ons hierover meteen. Denk hierbij aan veranderingen in personeelsgegevens, bedrijfsgegevens, gegevens die belangrijk zijn voor een aan ons afgegeven automatische incasso, etc.
10.3 Je bent er verantwoordelijk voor dat alle gegevens die je ons geeft juist, volledig en betrouwbaar zijn, ook als je deze gegevens via of van derden ontvangt.
10.4 Je vrijwaart ons voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens en documenten.
10.5 Als de door jou aan ons gegeven informatie en/of documenten onjuist of onvolledig zijn en er ontstaat hierdoor schade bij jou en/of bij ons en/of bij een ander, dan stel je ons hiervoor schadeloos.
10.6 Laat je het bovenvermelde in 10.1 tot en met 10.5 na, of zijn er andere omstandigheden binnen jouw invloedssfeer waardoor we onze werkzaamheden niet (tijdig) kunnen uitvoeren, dan kunnen we je de eventuele extra kosten hiervoor in rekening brengen. Het gevolg kan ook zijn dat de werkzaamheden uitlopen. We brengen je hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 11   Verplichtingen Salariszaken
11.1 We voeren onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit. Dat betekent dat we al onze werkzaamheden uitvoeren op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij we aan jou in de overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat hebben toegezegd. Dat resultaat beschrijven we dan duidelijk.
11.2 Alle termijnen voor onze werkzaamheden zijn indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn. Het kan dus zijn dat het uitvoeren van de overeenkomst iets uitloopt of eerder afgerond is. Voor het uitvoeren van onze overeenkomst zijn we afhankelijk van de informatie die je ons (op tijd en in correcte vorm) geeft.
11.3 De inhoud van onze diensten voldoet zoveel mogelijk aan de overeenkomst. Kleine afwijkingen zijn mogelijk. Ook kunnen zich situaties voordoen waardoor we genoodzaakt zijn de uitvoering van de overeenkomst iets aan te passen.
11.4 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden mogen we andere partijen inschakelen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden van die derde partijen.
11.5 We zijn lid van de NIRPA. Dat betekent dat we bij het uitvoeren van onze werkzaamheden rekening houden met de Gedragscode van de NIRPA.

Artikel 12   Duur en einde van de overeenkomst
12.1 Onze overeenkomst start op de datum waarop je onze offerte schriftelijk accepteert of de datum waarop we je een schriftelijke bevestiging sturen, tenzij we schriftelijk een andere datum hebben afgesproken.
12.2 De overeenkomst kan voor een bepaalde of een onbepaalde tijd duren.
12.3 Als we een overeenkomst sluiten voor een vastomlijnd eenmalig project (bijvoorbeeld een advies), dan eindigt deze overeenkomst van rechtswege bij voltooiing van dat project.
12.4 Als we een overeenkomst sluiten voor bepaalde tijd, verlengt die overeenkomst niet automatisch. Voordat een overeenkomst voor bepaalde tijd afloopt, ontvang je van ons een bericht met de vraag of je de overeenkomst wil verlengen. Ook kun je zelf, voordat de overeenkomst afloopt, aan ons vragen om de overeenkomst te verlengen.
12.5 Het verlengen van een overeenkomst gaat tegen dezelfde voorwaarden, tenzij we schriftelijk andere afspraken maken.
12.6 Onze overeenkomst kan tussentijds eindigen door ontbinding (zie artikel 13) of door opzegging.
12.7 Opzeggen gaat per e-mail.
12.8 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kun je altijd onmiddellijk opzeggen. Er geldt geen opzegtermijn.
12.9 Voor het opzeggen van een overeenkomst voor onbepaalde tijd houd je een opzegtermijn van minimaal één maand aan.
12.10 Als je opzegt, brengen we de werkzaamheden, die we tot het moment dat je opzegt hebben uitgevoerd, bij je in rekening. De kosten voor door ons ingeschakelde derde(n), brengen we apart bij je in rekening, tenzij we hierover andere schriftelijke
afspraken hebben gemaakt.
12.11 Onze overeenkomst eindigt niet automatisch door jouw dood. Jouw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden gaan in dat geval in principe over op jouw erfgena(a)m(en) en/of rechtsopvolger(s). Met hen bespreken we of we de overeenkomst in stand houden of beëindigen.
12.12 Als een overeenkomst op jouw verzoek dusdanig inhoudelijk wijzigt, is eigenlijk sprake van een nieuwe overeenkomst. De bestaande overeenkomst eindigt in dat geval. De werkzaamheden die we tot de einddatum van de overeenkomst hebben verricht, brengen we bij je in rekening. Zie voor het verdere verloop bij ‘Artikel 16 – De overeenkomst wijzigen’.
12.13 Zeg je op en ontstaat hierdoor schade bij jou en/of bij een ander, dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
12.14 Onder andere de volgende bepalingen blijven gelden na het einde van onze overeenkomst:
– aansprakelijkheid;
– geheimhouding;
– toepasselijk recht;
– en de bevoegde rechter.

Artikel 13   Wanneer Salariszaken de overeenkomst kan beëindigen
13.1 Als je je volgens ons niet houdt aan de afspraken in de overeenkomst en/of in deze voorwaarden, dan laten we je dit weten. Je krijgt van ons nog een korte termijn om alsnog jouw tekortkoming te herstellen. Lukt je dat niet, dan kunnen we de overeenkomst opzeggen. We houden ons dan aan een opzegtermijn van tenminste één maand.
13.2 In sommige gevallen kunnen we de overeenkomst meteen beëindigen (ontbinden). In die gevallen hoeven we je geen korte termijn te gunnen en hoeven we de overeenkomst niet met een maand opzegtermijn op te zeggen. In onder andere de volgende gevallen mogen we de overeenkomst meteen ontbinden:
1. je overlijdt;
2. de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt of is op jou van toepassing;
3. je vraagt (voorlopige) surseance van betaling aan of deze is al aan jou verleend;
4. je vraagt faillissement aan of je bent al in staat van faillissement;
5. er wordt bij jouw beslag gelegd;
6. je legt je bedrijfsactiviteiten stil;
7. je liquideert je onderneming;
8. jouw onderneming verandert van eigenaar(s);
9. je voegt je onderneming(en) samen;
10. je handelt frauduleus;
11. er loopt naar jou een strafrechtelijke onderzoek;
12. je wordt (of bent) strafrechtelijke veroordeeld;
13. een overmachtsituatie duurt langer dan één maand;
14. een opschortingsperiode duurt langer dan twee maanden;
15. je trekt de machtiging voor de automatische incasso in.

Artikel 14   Opschorten van de werkzaamheden
14.1 Als je, ondanks dat we je in gebreke hebben gesteld (door je een aanmaning te sturen), jouw verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt, dan kunnen we besluiten onze werkzaamheden – in plaats van de overeenkomst te beëindigen – helemaal of voor een deel op te schorten. Het (tijdelijk) blokkeren van je account valt hier ook onder.
14.2 Van een opschorting brengen we je schriftelijk op de hoogte.
14.3 Als we onze werkzaamheden opschorten, moet je wel onze facturen (blijven) betalen.
14.4 We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die jij en/of andere partijen als gevolg van het opschorten van onze werkzaamheden en/of het blokkeren van je account lijdt/lijden.
14.5 Zodra je alsnog de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nakomt, heffen we de opschorting en/of het blokkeren van je account weer op.

Artikel 15   Overmacht
15.1 We hoeven onze verplichtingen van de overeenkomst niet na te komen als sprake is van een overmachtsituatie. We zijn dan niet aansprakelijk voor schade die je hebt geleden, lijdt en/of nog zult lijden.
15.2 Onder overmacht verstaan we onder andere:
overmacht van onze software- en applicatieleveranciers; apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarop we geen enkele invloed hebben; gebrekkige zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van door jou aan ons voorgeschreven derden; overheidsmaatregelen; elektriciteitsstoringen en andere storingen die betrekking hebben op de infrastructuur waar we voor het uitvoeren van onze werkzaamheden gebruik van maken; storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten; netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen;
oorlog; staking; terrorisme; natuurgeweld; brand; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); bedrijfsbezetting; uitblijven van verplichte vergunningen; algemene vervoersproblemen; andere bijzondere omstandigheden (zoals pandemieën, epidemieën, virussen, lockdown, etc.)

Artikel 16   De overeenkomst wijzigen
16.1 We mogen de overeenkomst inhoudelijk wijzigen of aanvullen als de situatie dit nodig maakt. De wijzigingen of aanvullingen kondigen we minimaal één maand vóór inwerkingtreding schriftelijk aan.
16.2 De wijzigingen of aanvullingen hoef je niet te accepteren. We overleggen dan met jou. We kunnen na overleg met jou de wijziging of aanvulling heroverwegen. Als we besluiten om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kun je de overeenkomst
schriftelijk opzeggen. Artikel 12 geldt in dat geval.
16.3 Als een overeenkomst op jouw verzoek dusdanig inhoudelijk wijzigt, is eigenlijk sprake van een nieuwe overeenkomst. De huidige overeenkomst eindigt in dat geval. De werkzaamheden die we tot de einddatum van de overeenkomst hebben verricht, brengen we bij je in rekening. Zie ook artikel 12.12. Voor de door jou verzochte andere werkzaamheden ontvang je van ons een offerte of een schriftelijke bevestiging.

Artikel 17   (Beperking van onze) aansprakelijkheid
17.1 Als je onjuiste of onvolledige gegevens aan ons doorgeeft, zijn we niet aansprakelijk als hierdoor schade bij jou of derden ontstaat.
17.2 We zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door medewerking, diensten en leveranties van andere partijen, waarop we weinig of geen invloed hebben.
17.3 Alle aansprakelijkheid voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten sluiten we hierbij uit.
17.4 We zijn niet aansprakelijk voor (type)fouten in (online) teksten, documenten, presentaties, etc.
17.5 Bij opzegging en ontbinding van de overeenkomst zijn we nooit verplicht om je enige schadevergoeding te betalen of je schadeloos te stellen.
17.6 Als je onze overeenkomst opzegt en jij hierdoor schade lijdt, dan zijn we hiervoor nooit aansprakelijk.
17.7 Schorten we onze werkzaamheden (tijdelijk) op, omdat je je niet houdt aan de afspraken in onze overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, dan zijn we niet aansprakelijk als je hierdoor schade lijdt.
17.8 Heb je zelf schuld aan het ontstaan van je schade en/of bent je zelf verzekerd tegen de ontstane schade, dan hoeven wij je geen schadevergoeding te betalen. Let erop dat je zelf als belastingplichtige altijd aansprakelijk bent voor fiscale aangiftes, ook in die gevallen waarin wij fiscale aangiftes voor of namens jou (elektronisch) bij de Belastingdienst indienen.
17.9 Als sprake is van overmacht, dan zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade.
17.10 Onze aansprakelijkheid voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software, applicaties, licenties en hardware, is uitgesloten.
17.11 We zijn eventueel alleen aansprakelijk tegenover jou:
a) voor schade of lichamelijk letsel aan personen als gevolg van een onrechtmatige daad, die ons kan worden toegerekend, of
b) voor schade doordat we niet (correct) voldoen aan onze overeenkomst.
17.12 Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht van een ander (zoals het eigendomsrecht), het handelen of niet handelen in strijd met de wet (zoals vernieling) en handelen in strijd met normen en waarden (zoals inbreuk op andermans privacy).
17.13 Iedere aansprakelijkheid van ons voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Dat betekent dat vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade als gevolg van misgelopen omzet of winst, vertragingsschade, schade door verlies van gegevens, schade door overschrijding van termijnen, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens onze dienstverlening is uitgesloten.
17.14 Onze eventuele aansprakelijkheid voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen telt als één gebeurtenis) en is beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van onze aansprakelijkheidsverzekering jaarlijks uitbetaalt.
17.15 De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals we dat hiervoor hebben aangegeven, geldt niet als jouw schade het gevolg is van onze opzet of bewuste roekeloosheid.
17.16 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de directe schade onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan 8 schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij ons meldt. Schriftelijk is ook per e-mail. Je geeft in je schriftelijke melding ook aan dat je ons aansprakelijk stelt.
17.17 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ons vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de oorzaak van de vordering tot schadevergoeding

Artikel 18   Vertrouwelijkheid en geheimhouding
18.1 Alle informatie die we over en weer met elkaar delen houden we geheim en behandelen we vertrouwelijk. Afhankelijk van de omstandigheden sluiten we een aparte geheimhoudingsovereenkomst.
18.2 We nemen passende noodzakelijke maatregelen om de geheimhouding van informatie te waarborgen. We gaan er vanuit dat jij hetzelfde doet.
18.3 Het kan zijn dat we in de uitvoering van onze overeenkomst persoonsgegevens verwerken. Hierbij houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We sluiten een verwerkersovereenkomst als we dit op grond van de AVG verplicht zijn. Hoe we precies omgaan met het verwerken van persoonsgegevens kun je lezen in de privacyverklaring op onze website.

Artikel 19   Klachten en geschillen
19.1 Ben je het niet eens met hoe we de overeenkomst uitvoeren of over de kwaliteit van onze dienstverlening? Laat het ons zo snel mogelijk weten.
19.2 Vind je dat we je klacht niet naar tevredenheid hebben behandeld? Dan kun je je klacht indienen bij het secretariaat van het NIRPA. Dit kun je doen per e-mail naar info@nirpa.nl of per post naar:
Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA)
Databankweg 26
3821 AL Amersfoort
In artikel 1.6 van de NIRPA Gedragscode kun je lezen hoe de klachtenprocedure verloopt.
19.3 Je mag er ook altijd voor kiezen om je klacht over en/of geschil met ons meteen aan de bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 20 Toepasselijk recht
Op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

Artikel 21 Bevoegde rechtbank
Geschillen tussen ons die voortvloeien uit een aanbieding, offerte, overeenkomst en deze algemene voorwaarden leggen we voor aan de bevoegde rechter in de rechtbank binnen het gebied waar Salariszaken gevestigd is.