4,9/5 sterren van 130+ reviews op Google

Definitieve premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2024

De definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2024 zijn gepubliceerd. Alleen de hoge Aof-premie wijkt af vande voorlopige premies die op Prinsjesdag bekend waren gemaakt. De overige premies zijn hetzelfde gebleven.

Maximumpremieloon
Ook het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen is bekend. Dat is in 2024 € 71.628 op jaarbasis, in 2023 is dat nog € 66.956. Werkgevers hoeven over het meerdere dat een werknemer verdient, geen premies te betalen. Dit maximumbedrag geldt ook voor de ZVW premie.

Hieronder vind je een overzicht met de diverse premies en de bijbehorende percentages.

 

 

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot en met 2028

Werkgevers die een praktijk- of leerwerkplek aanbieden, komen tot en met het studiejaar 2027/2028 in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten die ze maken voor de begeleiding van een leerling of student.

Met de verlenging geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om de subsidieregeling praktijkleren, die sinds 2014 bestaat, bij een positieve evaluatie met vijf jaar te verlengen. Uit de evaluatie is onder meer gebleken dat maar liefst 99% van de werkgevers die eerder subsidie hebben aangevraagd, dit opnieuw gaat doen.

Extra voorwaarde 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de leerling of student vanaf studiejaar 2023/2024 ingeschreven zijn in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit was al wettelijk verplicht op grond van de onderwijswetgeving en vergemakkelijkt de uitvoering van de subsidieregeling voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Mogelijk volgen er meer wijzigingen. Dit is afhankelijk van het nieuwe, nog te vormen kabinet.

Hoogte subsidie
De hoogte van uw subsidie Praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken begeleiding van de deelnemer. Het maximale bedrag wat een organisatie kan ontvangen is € 2.700,- per deelnemer per schooljaar. Je kunt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aanvragen.

Koppel je salarisadministratie eenvoudig aan Eitje

Met Eitje kan je gemakkelijk roosters maken, want door inzicht in de beschikbaarheid, loonkosten en contracturen van teamleden vind je altijd de juiste persoon voor de shift. In de urenregistratie check je de gewerkte uren en beheer je verlof en ziekte. Aan de hand van nieuwsberichten en de chatfunctie kan je communiceren met je teamleden. Bovendien kan je je teamleden automatisch onboarden dankzij handige inwerktrajecten en kennisartikelen in het handboek.

Dankzij de koppeling met Nmbrs worden de gegevens van medewerkers automatisch vanuit Nmbrs verwerkt in Eitje. Daarnaast wordt de urenregistratie (gewerkte uren/dagen, maaltijden en toeslagen) automatisch vanuit Eitje in Nmbrs geladen. Zo wordt alles rechtstreeks verwerkt in je salarisadministratie en is de verloning een fluitje van een cent.

 

Flinke versobering van de 30%-regeling per 2024

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2024 goedgekeurd, maar paste daarbij wel een aantal van de plannen aan die eerder waren gepresenteerd op Prinsjesdag. Zo is er een amendement aangenomen voor een versobering van de 30%-regeling per 2024.

De belastingplannen voor 2024 die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd hebben met de instemming van de Tweede Kamer de eerste horde in het parlement genomen. Er is echter nog wel het een en ander aan gewijzigd. Zo werd in de laatste stemronde nog een amendement aangenomen dat de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers stapsgewijs moet versoberen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om de rente te verlagen op studieleningen voor studenten van de ‘pechgeneratie’, die dus hebben gestudeerd zonder basisbeurs.

Stapsgewijze afbouw: van 30% naar 20% naar 10%
De versobering houdt in dat de 30%-regeling per 1 januari 2024 voor de eerste 20 maanden kan worden gesteld op maximaal 30% van het loon. Voor de daaropvolgende 20 maanden gaat het om maximaal 20% van dat loon en de daaropvolgende 20 maanden maximaal 10% van het loon.

Na 60 maanden (vijf jaar) is de maximale looptijd van de 30%-regeling verstreken. Als de looptijd korter dan 60 maanden is, gelden dezelfde percentages en perioden, waarbij het recht op de 30%-regeling stopt als de looptijd van de beschikking met betrekking tot de 30%-regeling is verlopen. Er geldt wel een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 een vergoeding kregen waarvoor zij in het bezit waren van een 30%-beschikking.

Eerste Kamer moet nog stemmen
Het is nu aan de Eerste Kamer om zich over het Belastingplan 2024 te buigen. De stemming over de plannen in de Senaat staat vooralsnog gepland voor 19 december, waarna de belastingtarieven voor 2024 definitief zijn. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, is dit niet de enige wijziging aan de 30%-regeling. Per 2024 mag de 30%-regeling namelijk nog maar worden toegepast tot de maximale bezoldiging zoals bepaald in de Wet normering topinkomens (de WNT-norm), de zogenoemde Balkenende-norm.

PAWW-premie naar 0,08 procent in 2024

Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten het bijdragepercentage over 2024 ten opzichte van 2023 nagenoeg te halveren naar 0,08%. In de achterliggende periode bleken economische verwachtingen en de groei van de WW (uitstroom naar PAWW) veelal somberder dan de werkelijkheid. Denk aan de verwachte werkloosheid n.a.v. Covid. Tezamen met de huidige economische signalen is hiermee rekening gehouden bij het vaststellen van het bijdragepercentage voor 2024. Daarom is het mogelijk een lagere PAWW-bijdrage in 2024 te vragen aan de deelnemende werknemers. De werknemers zijn nog steeds gedekt met een PAWW-uitkering, mocht hun werkloosheid onverhoopt langer duren.

Automatisering van de salarisverwerking een verrijking of bedreiging?

Door verdergaande automatisering en robotisering dreigen er steeds meer beroepen te verdwijnen. Voor sommige sectoren kan dat banen kosten; in andere levert dat mogelijk arbeidsplaatsen op.
Feit is dat werkgevers en werknemers zich aan de nieuwe realiteit zullen moeten aanpassen. Dit geldt zeker ook voor het vakgebied van de salarisadministrateur/-adviseur. Juist dit vakgebied zou de nieuwe technologie niet moeten afwijzen of vrezen maar juist moeten omarmen.

Verdergaande automatisering betekent namelijk geen verlies van functie, deze wordt juist aantrekkelijker. Het klassieke ‘inklopwerk’ wordt door de verdergaande automatisering meer en meer overgenomen maar de vraag naar en het kunnen inzetten/toepassen van specifieke kennis van de salarisadministrateur neemt alsmaar toe. De functie evolueert, gestimuleerd door de automatisering, dan ook steeds meer van salarisadministrateur naar -adviseur. En dat is naar onze mening een goede ontwikkeling.

Bovendien is de vraag naar een goede salarisadministrateur/-adviseur vooralsnog groter dan het aanbod. Daar komt bij dat toenemende complexiteit van het vakgebied en de raakvlakken met andere functies vergaande eisen stellen aan de kennis en kunde van de salarisadministrateurs/-adviseurs. Niet alleen vakinhoudelijk, maar juist ook op het gebied van complex cognitieve, sociale en technologische vaardigheden. En die kennis en kunde wil je vooral inzetten waar het er op dat moment het meest toe doet.

Werk verandert, softwareoplossingen volgen

Het optimaal inzetten van capabele salarisadministrateurs/-adviseurs begint bij het wegnemen van handelingen die je kunt automatiseren of door iemand anders kunt laten doen. Wat je in ieder geval wilt voorkomen is dat je een zelfde handeling meerdere keren (op verschillende plekken) moet vastleggen. Een voorbeeld hiervan is het muteren van de periodieke mutaties. Die wil je slechts één keer vastleggen. Met een goede applicatie voorkom je dubbele handelingen maar ook dat er onnodige fouten worden gemaakt.
Een salarisadministrateur/-adviseur voegt waarde toe door kritisch te kijken naar de ontwikkelingen en processen binnen de organisatie, te adviseren over het wel of niet inzetten van flexibele krachten, te beoordelen of complexe berekeningen juist worden uitgevoerd en dergelijke. Hij is bij uitstek de persoon (met helikopterview) die continu de balans zoekt tussen de mogelijkheden overeenkomstig wet- en regelgeving en wat goed is voor de organisatie en medewerker.

Oplossing van Salariszaken

Binnen Salariszaken werken wij al een aantal jaren met de oplossing van Nmbrs®. Een erg vooruitstrevende applicatie waarmee zeer efficiënt en effectief gewerkt kan worden. Een kleine opsomming hiervan is:

 • mutaties worden aan de bron slechts één keer vastgelegd;
 • organisaties, medewerkers en, indien gewenst, derden kunnen volledig AVG proof toegang tot de applicatie krijgen;
 • van belangrijke (afgehandelde) processen worden geautomatiseerde signalen verstuurd;
 • op eenvoudige wijze kan met andere applicaties worden gecommuniceerd (API).

Allemaal met als doel de administratieve processen te automatiseren zodat de focus meer en beter op de kwaliteit van de administratie ligt. Daarnaast hebben onze medewerkers jarenlange ervaring in het vakgebied en zijn zij uitstekend geschoold om de gevraagde vaardigheden in de praktijk te kunnen toepassen. Om dit te kunnen borgen zijn allen bij het NIRPA ingeschreven.
Geïnteresseerd in onze oplossing en mogelijkheden? Klik hier voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via info@salariszaken.nl

Minimumloon per 1 januari 2024 bekendgemaakt

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Het gaat om een reguliere indexatie, elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Tegelijk voert het kabinet per 1 januari 2024 een nieuwe wet in voor het minimumuurloon.

De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. Daarvoor in de plaats komt 1 uniform minimumuurloon, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Het maandloon van een minimumloonverdiener wordt straks bepaald door het feitelijke aantal uren dat is gewerkt. Nu is het nog zo dat minimumloonverdieners die 40 uur werken een lager uurloon hebben dan mensen die 36 uur werken. Aan die ongelijkheid komt een einde.

Een vast bedrag per maand op basis van het minimumuurloon bereken je door het totaal aantal (te verwachten) arbeidsuren van de werknemer in het betreffende kalenderjaar te delen door 12 en dat te vermenigvuldigen met het geldende minimumuurloon.

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd

Op de website van de Rijksoverheid is de septemberversie 2023 van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd. In dit kennisdocument vind je informatie over de wet- en regelgeving over de premiedifferentiatie WW. Hieronder lees je welke hoofdstukken en vragen zijn aangepast.

 • vraag 2.5 over wanneer de werkgever de lage WW-premie betaalt
 • hoofdstuk 3 over de stand van zaken van herziene standpunten
 • tekstuele wijzigingen in hoofdstuk 4 over de verwerking in loonaangiften en voorbeelden
 • vraag 4.4 over de verwerking van een werkgeversbetaling en WAZO samen met loon in de loonaangifte
 • vraag 5.1 over het herzien van de lage premie waardoor de werkgever alsnog de hoge WW-premie is verschuldigd
 • vraag 5.3 over overwerken tijdens de coronapandemie is verwijderd
 • Het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW vindt u op rijksoverheid.nl.

Download het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW.

Belastingplan 2024: de belangrijkste Salariszaken op een rij

Het pakket Belastingplan 2024 is op 19 september 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet neemt extra maatregelen om de koopkracht van mensen met een laag (midden)inkomen of een uitkering, en grote gezinnen, te verbeteren. Daarom investeert het kabinet komend jaar € 2 miljard in structurele maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen kan meekomen in de samenleving en om te voorkomen dat de armoede stijgt.

Het netto maandsalaris van werknemers met een modaal inkomen in 2023 (€ 3.086,- bruto per maand) stijgt per 1 januari 2024 met € 67,42. Dat is een stijging van 2,58 procent.

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op de salarisadministratie op een rij gezet:

 • In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2024 wordt de invoering van het minimumuurloon per 1 januari 2024 bevestigd.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat per 1 januari 2024 omhoog naar € 0,23 per kilometer.
 • De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2024 waarschijnlijk 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.
 • De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2024 goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk van 6,68% naar 6,57%. Ook deze werknemersbijdrage daalt per 2024 en gaat van 5,43% naar 5,32% .
 • De vrijstelling voor OV-abonnementen en voordeelurenkaarten wordt verruimd. Er is er geen belasting verschuldigd als de werknemer de OV-kaart voor zakelijke reizen gebruikt.
 • De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt ook na 2023 gecontinueerd, maar wel geleidelijk afgebouwd. Dat was al bekend. In 2024 blijft de korting 6%-punt, zodat de bijtelling ongewijzigd 16% blijft.
 • De maximaal onbelast te vergoeden kosten voor vrijwilligers stijgen per 1 januari 2024 naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand (nu € 1.900 per jaar en € 190 per maand).

Als je vragen hebt over bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op.

Eigenrisicodragerschap 2024 uiterlijk op 1 oktober aanvragen

Werkgevers die vanaf 1 januari 2024 eigenrisicodrager willen worden,  moeten uiterlijk 1 oktober een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. Dit geldt voor alle werkgevers, die eigenrisicodrager kunnen worden voor zowel de WGA-premie als de ZW-premie.

Eigenrisicodrager worden houdt in dat de werkgever ervoor kiest om zelf verantwoordelijk te blijven voor (voormalige) werknemers waarvoor de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte niet meer van kracht is. Hierbij neemt de werkgever grotendeels de rol van het UWV over. Deze keuze wordt meestal gemaakt om controle over het ziekteverzuim te behouden en invloed uit te oefenen op het beleid en de re-integratie van deze werknemers.

Het aanvragen van het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Ziektewet biedt werkgevers de mogelijkheid om zelf verantwoordelijk te zijn voor de financiële gevolgen van zieke werknemers. Dit betekent dat u zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de Ziektewetuitkeringen aan werknemers die ziek uit dienst gaan. Eigenrisicodragerschap voor de WGA houdt in dat een werkgever verantwoordelijk wordt voor WGA-uitkeringen aan werknemers die na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn verklaard. Hierbij draagt de werkgever zowel de kosten als de re-integratie-inspanningen, in plaats van het UWV.

Zo eenvoudig is overstappen op online salarisadministratie

Dat de salarisadministratie tegenwoordig bijna volledig online kan verlopen, is allang geen verrassing meer. Grote kantoren doen het bijvoorbeeld al jaren zo en plukken er dus ook allang de vruchten van. Maar ook voor kleinere administratie- en accountantskantoren is de tijd nu rijp om over te stappen op online salarisadministratie: het is eenvoudig en heeft allerlei voordelen, voor zowel jou als de klanten die je bedient. In deze blog lees je meer over het digitaliseren van de salarisadministratie die je als accountant of boekhouder voor je klanten doet.

3 signalen die laten zien dat het tijd is om over te stappen op online salarisadministratie
Dat je deze blog leest, betekent dat je al nadenkt over online salarisadministratie. Misschien werk je nu nog samen met een partij die niet digitaal werkt of gaat je ervaren salarisadministrateur er binnenkort mee stoppen. Wat de reden ook is, het is een feit dat steeds meer zaken online veel beter afgehandeld kunnen worden, en de salarisadministratie is er daar zeker een van. Dit zijn 3 signalen die laten zien dat het tijd is om over te stappen.

Je betaalt veel voor weinig
Werk je met verouderde software, dan gaat een groot deel van het geld dat je betaalt op aan het onderhouden van krakkemikkige oplossingen. Terwijl je met moderne online software veel efficiënter werkt en steeds profiteert van de laatste inzichten en updates.

Klant heeft geen inzicht
Jouw klanten zijn op allerlei manieren bezig met het digitaliseren van hun processen. Krijg je regelmatig vragen over loonstroken, journaalposten en loonaangiftes? Dan zijn ze eraan toe om meer inzicht te krijgen in de salarisadministratie via een online oplossing.

Brandjes blussen is aan de orde van de dag
Waar met de hand gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, bijvoorbeeld als er gegevens handmatig moeten worden overgenomen tussen systemen. En van het blussen van die brandjes wordt je niet blij, laat staan je klant en de belastingdienst.

De grote voordelen van online salarisadministratie voor accountants- en administratiekantoren
Er zijn veel zaken die ervoor kunnen zorgen dat je nadenkt over het overstappen op online salarisadministratie. Of het nu 1 van de redenen hierboven is of iets anders, je salarisadministratie voortaan digitaal doen heeft sowieso allerlei grote voordelen. We zetten de grootste voordelen voor je op een rij.

Je bespaart tijd
Het ligt misschien erg voor de hand, maar met online salarisadministratie bespaar je ontzettend veel tijd. Hoe je het nu ook geregeld hebt, je doet waarschijnlijk allerlei handelingen die straks niet meer nodig zijn. Bestanden opslaan? Doormailen, uitprinten, inscannen? Het is straks allemaal verleden tijd.

Nauwelijks fouten
Doe je de salarisadministratie online, dan komt er bijna geen handwerk meer bij kijken. En dat betekent dat het aantal fouten sterk zal afnemen.

Het staat goed
Jouw klanten en hun medewerkers raken steeds meer gewend aan digitale processen. Kies jij voor online salarisadministratie, dan laat je zien dat je meegaat met de tijd en je zaken goed voor elkaar hebt. Daarmee heb je een flinke streep voor op je offline concurrenten.

Zelf de controle
Doe je de salarisadministratie online, dan ben je niet meer afhankelijk van een derde partij die soms wel een week nodig heeft om iets voor je te regelen. Met de juiste online oplossing kun je ontzettend veel zelf en ben je minder afhankelijk van anderen.

Veiligheid boven alles
En, last but not least, wist je dat je volgens de huidige privacywetgeving helemaal geen loonstroken per e-mail mag versturen? Met online salarisadministratie voldoe je altijd aan de meest recente privacywetgeving en voorkom je gedoe op dat vlak.

De voordelen voor jouw klanten
En dan zijn er natuurlijk nog allerlei voordelen waar jouw klanten op hun beurt weer van profiteren. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat ze met online salarisadministratie real-time inzage hebben in hun gegevens. Ze kunnen via hun account verschillende zaken zelf regelen wanneer het ze uitkomt, en zijn daarin minder afhankelijk van jou.

Bovendien zijn er allerlei koppelingen mogelijk tussen onze online software en bijvoorbeeld planningstools. Dat is bijvoorbeeld weer erg prettig voor je klanten die veel met uitzendkrachten werken, om maar iets te noemen. Ook zijn er veel digitale uitbreidingsmogelijkheden, zoals de verlofregistratie en het digitaal ondertekenen van documenten.

Waar jouw uitstraling richting je klant verbetert met online salarisadministratie, geldt dat ook voor de werknemers van je klanten. Hoe jonger ze zijn, hoe meer ze zijn opgegroeid met het internet en hoe vervelender ze een papieren loonstrook vinden. Met de handige apps nemen ze alles wat ze willen zelf door, wanneer het ze schikt. Jouw klant hoeft op zijn beurt bovendien niets meer rond te mailen.

Ook als je er nog niet klaar voor bent
Het lijkt misschien heel wat, de overstap naar online. Maar neem wat van onze klantverhalen door en je ontdekt al snel dat het best meevalt. In de meeste gevallen is het een paar dagen werk om alles goed in te richten, en daarna is het een kwestie van ervaring opdoen en het systeem leren kennen. Maar met onze uitgebreide opstartcursus en andere trainingen nemen we je daar ook stap voor stap in mee, en bovendien geven we altijd snel antwoord op je vragen en kunnen we de salarisadministratie zelfs samen doen. Dus zelfs als je denkt dat je er nog niet klaar voor bent, ben je er klaar voor.

Salarisadministratie in de cloud voor alle onderdelen van Quasir

Quasir is hét expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en vertrouwenswerk in de sector zorg & welzijn. Quasir bestaat uit meerdere bedrijfsonderdelen die elk hun eigen specialisme hebben. Sinds 1 januari 2022 loopt de volledige salarisadministratie van de bedrijven in de Quasir Groep via Salariszaken. Manager Officemanagement Ernst-Jan Meijer vertelt er meer over.

Ernst-Jan is eind 2020 aan het werk gegaan bij Quasir en kreeg toen onder andere de salarisadministratie onder zijn hoede. “Zo rond die periode was er veel aan de hand in de bedrijfsstructuur”, vertelt hij. “Eerst was er alleen Quasir B.V., waarvan de salarisadministratie al jarenlang bij dezelfde externe salarisverwerker was ondergebracht. Maar daar ervaarden wij toch wat minder flexibiliteit. Toen er begin 2020 een aantal nieuwe bedrijfsonderdelen kwamen, hebben we de salarisadministratie daarvan ondergebracht bij de accountant”.

Vanaf begin 2022 verloopt de salarisadministratie van de volledige Quasir Groep via Salariszaken. “We hebben ervoor gekozen om de salarisadministratie samen te doen. Dat betekent dat we zelf het beheer hebben op de input, en daarna met een druk op de knop alles overdragen aan Salariszaken. Zij kunnen dan vervolgens de inhoudelijke controle uitvoeren, daarvoor hebben wij simpelweg de kennis niet in huis. De flexibiliteit en snelheid van verwerking is helemaal top.

Lees hier het volledige klantverhaal.