058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Review Widget

Vragen over de premie Aof beantwoord door de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft vragen beantwoord over de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) die per 1 januari 2022 is ingegaan.

Het gaat om vragen die deelnemers hebben gesteld tijdens het OSWO jaarcongres. Het online jaarcongres vond plaats op 11 november 2021 en werd georganiseerd door team Ondersteuning softwareontwikkelaars (OSWO) van de Belastingdienst.

Vraag 1. Een werkgever is groot in t-2 maar de verwachting is dat de werkgever in 2022 klein is. Kun je dan verzoeken om een lage Aof-premie?
Nee. De Belastingdienst gaat altijd uit van t-2 voor de vaststelling of een werkgever groot of klein is.

Vraag 2. Een kleine werkgever betaalt loon uit een WSW-dienstbetrekking. Geldt hiervoor de hoge of lage Aof-premie?
Voor het WSW-personeel geldt altijd de hoge Aof-premie. Je vult dan de rubrieken voor Aof-hoog. Voor niet-WSW-personeel van een kleine werkgever geldt de lage Aof-premie. Je vult dan de rubrieken voor Aof-laag.

Vraag 3. Kan een werkgever in meerdere sectoren zijn ingedeeld?
Ja, een gesplitste aansluiting voor een werkgever kan nog steeds voorkomen. Meer informatie lees je in paragraaf 7.1.1 Sectoraansluiting in het Handboek Loonheffingen.

Vraag 4.  Stel, een uitzendbureau heeft één loonheffingennummer en meerdere subnummers, bijvoorbeeld L01 en L02. Voor L01 geldt sector 32 en voor L02 geldt sector 52. L01 is een kleine werkgever voor de premie Aof en L02 is een grote werkgever. Is het mogelijk dat binnen één loonheffingennummer verschillende Aof-premies gelden?

Als voor een werkgever sprake is van een gesplitste aansluiting, heeft hij (ten minste) 2 subnummers. Het nummer dat eindigt op L01 is het ene nummer en het nummer dat eindigt op L02 is het andere. L01 kan dan inderdaad ‘klein’ zijn met een lage Aof-premie en L02 ‘groot’ met een hoge Aof-premie.

 

Bron: Forum Salaris

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten vanaf 2022

Door de coronacrisis werken veel mensen thuis. Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om ook na de crisis (deels) thuis te blijven werken. Daarom heeft het kabinet per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2,- per dag geïntroduceerd. Bijvoorbeeld voor water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie/thee en toiletpapier.

Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag een werkgever al een onbelaste vergoeding geven. De kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon, kan de werkgever via andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling vergoeden.

De werknemer en werkgever kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. Zo hoeft de werkgever niet per werkdag bij te houden welke vergoeding hij toekent. De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet de vaste vergoeding worden aangepast.

Sommige werknemers zullen een deel van de dag thuiswerken en het andere deel op kantoor. Dan kiest de werkgever of hij voor die werkdag de onbelaste reiskostenvergoeding geeft, of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding. Beide kan niet.

Loonbelastingtabellen 2022 gepubliceerd

De loonbelastingtabellen voor 2022 staan op de website van de Belastingdienst. Met een hulpmiddel vind je de tabellen waarmee je bepaalt hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen er ingehouden moet worden.

Door het invullen van de vragen kan je kiezen voor de volgende tabellen:

 • groene of witte tabel
 • tabel voor een herleidingssituatie
 • tabel voor bijzondere beloningen

Het hulpmiddel voor het vinden van de juiste tabel staat op deze pagina.

Gebruikelijk loon DGA naar € 48.000 in 2022

Het gebruikelijk loon geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang (5% of meer) heeft in een vennootschap en ook werk doet voor diezelfde onderneming. Zij moeten in de loonaangifte een salaris opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor hun werkzaamheden. Voor 2022 geldt dus salaris van € 48.000 als richtlijn, zo heeft de Belastingdienst laten weten. Dit is € 1.000 meer dan in 2021.

Bepalen gebruikelijk loon
Om te bepalen wat het gebruikelijk loon is, moet de dga volgens de wettelijke regels het hoogste bedrag nemen van deze drie bedragen:

 • 75% van het loon van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ als de dga (dus iemand zonder aanmerkelijk belang);
 • het loon van de meestverdienende werknemer van de organisatie of van een verbonden vennootschap;
 • € 48.000 (bedrag 2022).

Een dga mag wel een lager loon hanteren dan € 48.000. Maar dan moet hij zelf aannemelijk kunnen maken dat dit lagere loon gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst.

Wijzigingen in de salarisadministratie per 2022

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Welke gewijzigde wet- en regelgeving treedt per 1 januari 2022 of later in het jaar in werking die relevant is voor de salarisadministratie? Wij hebben het voor je op een rijtje gezet.

Vrije ruimte WKR terug naar 1,7%
De vrije ruimte van de werkkostenregeling is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 vergroot voor de eerste € 400.000 van de loonsom van 1,7 procent naar 3 procent. Vooralsnog gaat de vrije ruimte per 1 januari 2022 weer terug naar 1,7 procent over de eerste € 400.000 en 1,18 procent over de rest.

Wijziging regels vaste reiskostenvergoeding
Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers niet meer zomaar een vaste reiskostenvergoeding betalen aan medewerkers. Als een medewerker echter minimaal 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist, dan mag de vaste reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2022 nog steeds onbelast uitbetaald worden. Is dat niet het geval? Dan moeten reiskosten betaald worden op basis van nacalculatie of declaratie. De werkgever betaalt dan enkel de dagen dat er echt gereisd is.

Thuiswerkvergoeding 
Vanaf 1 januari 2022 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal 2 euro per dag. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze 2 euro belastingvrij uitbetalen. Sommige werknemers zullen een deel van de dag thuiswerken en het andere deel op kantoor. Dan bepaal je als werkgever of je voor die werkdag de onbelaste reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer) geeft, of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding (2 euro per dag). Hoe pas je de vergoedingen precies toe? Bekijk 3 voorbeelden in een factsheet van het ministerie van Financiën.

Aof-premie voor kleine werkgevers omlaag
Met ingang van 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers dan grote werkgevers.

30%-toets bij overwerk – hoge WW-premie
Om te voorkomen dat contracten die aan de voorwaarden van de lage premie voldoen, zoals vaste contracten, toch als flexibele arbeid worden ingezet, zijn bepaalde uitzonderingen opgenomen. Bij deze uitzonderingen (herzieningssituaties) draagt de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie af.  Eén van deze situaties is dat een werknemer binnen een kalenderjaar 30 procent of meer uren overwerkt. Deze uitzondering is vanwege de coronacrisis opgeschort, maar treedt vooralsnog in 2022 weer in werking.

Gebruikelijk loon start-ups ook in 2022
Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een innovatieve start-up mogen een jaar langer de lagere gebruikelijkloonregeling gebruiken. De start-up mag tot 1 januari 2023 de dga’s het wettelijk toegestane minimumloon betalen in plaats van een marktconform salaris.

AOW-leeftijd gaat omhoog
De AOW-leeftijd gaat in 2022 omhoog naar 66 jaar en 7 maanden. De AOW-leeftijd is in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar.

Introductie STAP-budget
Het kabinet stimuleert dat mensen zich gedurende hun loopbaan ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer met het STAP-budget. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 tot € 1.000 aanvragen voor een scholingsactiviteit.

Bijtelling elektrische leaseauto wijzigt
In 2022 verandert het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s. Voor benzine en dieselauto’s verandert er niets. Voor elke auto met meer dan 1 gram CO2 uitstoot blijft het bijtellingspercentage namelijk gewoon 22%. Wat er dan wel precies verandert? Voor elektrische auto’s daalt het bijtellingsvoordeel van 10% in 2021 naar 6% in 2022. Het bijtellingspercentage voor een elektrische auto wordt in 2022 dan 16%. Dit bijtellingspercentage van 16% geldt echter wel maar tot een cataloguswaarde van €35.000 (in 2021 was dit nog tot een cataloguswaarde van €40.000). Is de cataloguswaarde van de elektrische auto hoger dan €35.000? Dan wordt er 16% bijtelling gerekend over de €35.000 en de hogere bijtelling van 22% over het restbedrag.

Percentages Zvw 2022 bekendgemaakt

De percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn vastgesteld voor 2022. Ook het maximum bijdrage-inkomen 2022 is bekend.

Het percentage voor de werkgeversheffing Zvw 2022 is 6,75%.
Voor de in te houden bijdrage Zvw 2022 is dit 5,50%.

Het maximum bijdrage-inkomen 2022 is € 59.706. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Meer informatie vind je in de Staatscourant op overheid.nl.

Tweede versie Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 gepubliceerd

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 vind je informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. De Belastingdienst heeft inmiddels de tweede versie van deze nieuwsbrief gepubliceerd.

Aanvullingen
I
n de tweede uitgave van de nieuwsbrief zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • wetsvoorstel aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
 • wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot: bijtelling 16 procent in 2022, cap € 35.000
 • wetsvoorstel verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups met 1 jaar: 1 januari 2023
 • wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
 • AOW-leeftijd in 2022: 66 jaar en 7 maanden.

Download deze tweede uitgave hier.

Premiepercentages sociale verzekeringen 2022 bekendgemaakt

De premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen voor 2022 zijn bekendgemaakt. Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2022 zijn vastgesteld.

Het maximumpremieloon voor 2022 is € 59.706 per kalenderjaar.

 • Algemene ouderdomswet (AOW) 17,90%
 • Algemene nabestaandenwet (Anw) 0,10%
 • lage premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 2,7%
 • hoge premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 7,7%
 • Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68%
 • lage premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 5,49%
 • hoge premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 7,05%
 • opslag kinderopvangtoeslag 0,50%

Meer informatie vind je in de Staatscourant.

Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 gepubliceerd

Je kunt de 1e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2022’ downloaden. In de nieuwsbrief vind je informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

In deze uitgave vindt je informatie over de volgende onderwerpen:

 • renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022
 • gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
 • gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
 • voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders
 • wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Download de nieuwsbrief hier.

Percentage PAWW 2022 vastgesteld op 0,2%

Het bestuur van Stichting PAWW heeft de bijdrage voor 2022 vastgesteld op 0,2% van het brutoloon. In 2021 bedroeg de bijdrage 0,4%. Hiermee wijkt het bestuur af van het verwachte bijdragepad.
 

De gezonde financiële positie van het fonds en aanhoudende lage werkloosheid spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de bijdrage. Vooral de ontwikkeling van de PAWW-uitkeringen en het vermogen zijn hierop van invloed. Hoe lager het aantal verwachte uitkeringen en risico’s en hoe hoger het vermogen, hoe lager de benodigde bijdrage van de deelnemers. De huidige ontwikkelingen leiden daarom tot de lagere deelnemersbijdrage in 2022. 

Bron: Stichting PAWW

Minimumloon eerste helft 2022 bekendgemaakt

Per 1 januari 2022 bedraagt het minimumloon € 1.725,00 per maand. Dit is een verhoging van maar liefst 1,41% ten opzichte van het minimumloon dat van toepassing is per 1 juli 2021.

Ieder jaar wordt het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2022 € 1725,00 per maand, € 398,10 per week en € 79,62 per dag. Dit is wat werkgevers minimaal moeten betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder betalen bij een fulltime dienstverband. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden aangepaste bedragen.

Lager minimumloon voor BBL’ers
Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Daarbij gelden er voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lagere minimumbedragen.